استاندارد ISO-TS 16949

استاندارد ISO-TS16949 با همكاري 1"11"IATFو كميته فني 176 سازمان بين المللي استانداردتدوين شده است . اين استاندارد، نيازمنديهاي بيشتري نسبت به استانداردهاي 9000-QSوVDA6.1دارد. بعلاوه برخي از نيازمنديهاي تجديدنظر شده در پيش نويس نسخه سال 2000استاندارد ISO9001 نيز در استاندارد ISO-TS 16949 گنجانيده شده است . و اين خود، اجراي استاندارد ISO-TS 16949 را نسبت به سايراستانداردهاي موجود دشوارتر كرده است .
هدف از تدوين اين استاندارد "يا مشخصات فني ""12" توسعه و گسترش سيستم هاي كيفيت عمومي است تا از طريق آن موضوعاتي مثل بهبود مستمر، تاكيد بر پيشگيري از عيوب وكاهش تكثير و اتلاف در زنجيره تامين قطعات صنايع خودروسازي نهادينه شود. به علاوه هدف از تدوين استاندارد ISO-TS 16949 آن است كه سيستم هاي كيفيت صنايع خودروسازي واجدنيازمنديهاي خاصي در هر يك از زمينه هاي زيرباشند:
نيازمنديهاي خاص شركتها;
نيازمنديهاي خاص بخشها/واحدهاي سازماني ;
نيازمنديهاي خاص هريك از محصولات /قطعات .
از سوي ديگر استاندارد ISO 9001 در همه سازمانها ولي استاندارد ISO-TS 16949 فقط براي تامين كنندگان صنايع خودروسازي كاربرد دارد. ازسوي ديگر بخشهايي كه تحت عنوان مكمل نيازمنديهاي خاص صنايع به استاندارد ISO 9001اضافه شده است به شدت مورد توجه و عنايت ساير بخشهاي صنعتي قرار گرفته است . بطوري كه در همين زمينه در صنايع هوايي استانداردي به نام AS 9000و در صنايع مخابراتي استانداردي به نام TL 9000 منتشر شده است ."13"
در همين زمينه بايد اغان كرد كه هريك ازشركتها نيز مي توانند نيازمنديهاي خود را"به عنوان خريدار" علاوه بر نيازمنديهاي عمومي استاندارد ISO 9000 به تامين كنندگان خودتحميل كنند.
استانداردهاي 9000-QS و ISO-TS 16949درنظر گرفتن و توجه به نيازمنديهاي خاص شركتها را به عنوان بخشي از فرآيند عمومي بازنگري قرارداد تفسير كرده اند.


 

/ 0 نظر / 21 بازدید