خداحافظ QS9000 (قسمت ۲)

2 - استانداردVDA6.1
VDA، ياانجمن صنايع خودروسازي آلمان ،سيستم كيفيت واحدي را تحت عنوان استانداردVDA6.1 براي تامين كنندگان صنايع خودروسازي آلمان تهيه و تدوين كرده است . اولين نسخه اين استاندارد در سال 1991 منتشر گرديد و تا ژانويه 1999 چهارمين نسخه آن تدوين شده است .
براساس استانداردISO 9004، استانداردVDA6.1 بااستاندارد 9000-QS سازگار است ، امانيازمنديهاي اضافه تري در زمينه ملاحظات ايمني و مالي دارد كه بايد مدنظر قرار گيرد. VDA6.1 دردو قسمت "5"P,M تدوين شده است . قسمت Mداراي 7 عنصر مديريتي و قسمت Pداراي 16 عنصر مربوط به محصول و فرآيند است .
قسمت M از عناصر مشهور استاندارد9000-QS مثل مسئوليت مديريت ، مميزيهاي داخلي كيفيت و آموزش تشكيل شده است .عنصر هفتم "يا Z1" تحت عنوان استراتژي شركتي "CORPORATE STRATEGY" برروي طرح ريزي استراتژيك تجاري ، اندازه گيري وتجزيه و تحليل داده هاي مربوط به عملكردتجاري و نيز رضايت مشتري و كاركنان تمركزدارد. استاندارد 9000-QSنيز همه اين عوامل راغير از رضايت كاركنان پوشش مي دهد. عناصرمربوط به ملاحظات مالي سيستم هاي كيفيت وايمني محصول نيازمنديهاي جديدي هستند كه در استاندارد VDA6.1 گنجانيده شده است .
عناصر قسمت P"يعني محصول و فرآيند"اين سيستم كيفيت ، بااستاندارد 9000-QS مشابه هستند. اما تنها دو عنصر در اين قسمت جديدهستند كه عبارتند از طرح ريزي فرآيند "طراحي فرآيند" و نيز كيفيت در ارايه خدمات بعد ازفروش و بازخورهاي دريافتي از بازار.
بااين حال ، هردو عنصر فوق به طور كامل دراستاندارد 9000-QS تشريح شده اند. بطوري كه يكي از آنها در بخش طرح ريزي پيشرفته كيفيت محصول و ديگري در بخش ارايه خدمات آمده است .
كليه انجمنهاي خودروسازي اروپا نيز به طورمشترك هر يك از ساير استانداردهاي موجود درصنايع خودروسازي موجود در اين قاره رابه منظور اجتناب از صرف هزينه هاي اضافي براي دريافت گواهينامه هاي متعدد و نيز تسريع جريان تجارت در منطقه اروپا به رسميت شناخته اند.
ادامه دارد .....

/ 6 نظر / 13 بازدید
مهدي المثني

سلام . من از اين چيزها سر در نمي آورم. اما ديروز جايت در کاشان خالی بود. همين . اسم شما در شعر چهل وبلاگون هست می تونی ببينی...

zorba

سلام امير جان..... نمينويسی؟

zorba

سلام...جالب تر از حرف من کار شماست...فقط روزهای چهارشنبه...من تاریخ نوشته هاتون رو باهمدیگه مطابقیت نداده بودم..در هر صورت ممنون

پاسات

در زندگي ، حل مسالهء بودن و نبودن به عهده مرگ است .

makhmal

اگه ممکنه مناببع و کتابهای فارسی هم معرفی کنید

نرجس

سلام امير...کجايی؟؟ چرا کاشان نيومدی؟؟؟