كليد موفقيت ۲

۱) مانع واقعي برسر راه توليد، كارگران يا اتحاديه هاي كارگري نيستند، بلكه مديريت است.
كنايورسون
مدير نوكور كورپوريشن

۲)اين نكته را به خاطر داشته باشيد كه:مردم از حركت در يك جاده بي پايان خسته خواهندشد. هميشه براي آنها هدف تعيين كنيد و به سوي آن هدف دست يافتني حركت كنيد. حال به مقصد رسيده ايد وميتوانيد مقصدي جديد تعريف كرده، جاده را انتخاب و حركت كنيد.

۳)مهمترين چيزي كه من از شركتهاي بزرگ يادگرفته ام اين است كه اگر همه مجبورشوند طبق دستورالعملها كاركنند آنوقت نوآوري و خلاقيت خفه ميشود.

David M. Kelly بنيانگذار شركت IDEO

بايد كارمندان را از تفكر ”كارمند“ بودن رهاكرد؛ هركس بايد مانند يك شريك و يك سهامدار فكركند و همانند او عمل كند.


ديد مهندسي

/ 0 نظر / 8 بازدید