خداحافظ QS9000 (قسمت ۱)

مقدمه 
در سال 1994، سه شركت بزرگ خودروسازي آمريكا يعني فورد، كرايسلر وجنرال موتورز مجموعه اي از نيازمنديهاي خودبراي سيستم هاي كيفيت تامين كنندگاني كه با آنهاهمكاري دارند را تحت عنوان استاندارد9000-QS منتشر كردند. اين سه شركت ، باتاسيس گروه كاري صنايع خودروسازي "1"فعاليتهاي خود را براي ارتقاء توان كمي و كيفي تامين كنندگان "SUPPLIERS" هماهنگ و همسوكردند. در اين مورد جالب است كه بدانيد تا سال 1998 كه نسخه سوم استاندارد9000-QS منتشرشد، از اين استاندارد جمعا 500 هزار نسخه فروش رفت ،"2" كه اين خود گوياي استقبال وتوجهي فراگير به موضوع است .
در اين ميان ، در ساير مناطق دنيا حركتي مشابه حركت خودروسازان آمريكايي شكل گرفته است . به طوري كه طي سالهاي دهه 90سازندگان اروپايي خودرو، نيز استانداردهاي مشابهي را براي تامين كنندگان خود تدوين كردند. در آلمان ، "3"VDA يا انجمن صنايع خودروسازي آلمان استانداردي موسوم به استاندارد VDA6.1را منتشر كرد. از سوي ديگراستانداردهاي مشابهي نيز در ساير نقاط دنيا مثل انگليس ، فرانسه و ايتاليا تهيه و تدوين شد.بطوري كه تا امروز، بيش از 20 هزار تامين كننده مطابق بااين استانداردهاي تاييدشده و گواهينامه دريافت كرده اند.
اما صنعت خودروسازي با پايان يافتن سالهاي دهه 90 ميلادي به يك بازار جهاني تبديل شده است . بطوري كه سازندگان وتامين كنندگان صنايع خودروسازي براي حفظ بقاخود، وارد رقابتهاي بين المللي شده اند و يا حتي اخيرا با يكديگر ادغام و متحد مي شوند. مثلاواقعه مهم ادغام دو شركت دايملر و كرايسلر وتاسيس شركتي به نام دايملر - كرايسلر، جريان بين المللي شدن صنايع خودروسازي را شتاب بيشتري داده است .
در اين ميان ، تدوين استانداردهاي متعدد ومتنوع تامين كنندگان را دچار اضطراب كرد. زيرا باتدوين استانداردهاي مختلف سيستم كيفيت ،خيلي از تامين كنندگان صنايع خودروسازي مي بايست براساس هريك از آنها و يا سايراستانداردهاي صنايع خودروسازي ، ارزيابي وگواهينامه مربوطه را دريافت مي كردند، درست همان طور كه در جدول شماره يك آمده است .بطوري كه تابه حال نيز خيلي از آنهاگواهينامه هاي متعددي مثل استانداردهاي VDA6.1 , QS-9000,ISO 90001 را دريافت كرده اند. مسئله لزوم اجراي استانداردهاي متعددو تحمل هزينه هاي غيرضروري موجب طرح اين سوال شد كه آيا نمي توان يك سيستم بااستانداردواحد را تدوين كرد؟ به اين ترتيب اقدامات وحركتها براي تدوين يك استاندارد واحد آغازشد. تا اينكه در اواخر سالهاي دهه 90 نياز به تدوين يك استاندارد جهاني يكسان و واحدبراي سيستم كيفيت تامين كنندگان صنايع خودروسازي به يك الزام بين المللي تبديل شد.
بدين منظور، گروه كاري بين المللي صنايع خودروسازي يا IATFكه در سال 1997 و باحضور|GAIA|به نمايندگي از ايالات متحده ،VDA به نمايندگي از آلمان ، SMMT به نمايندگي از انگليس ، CCFA به نمايندگي از فرانسه ،ANFIA به نمايندگي از ايتاليا تشكيل شده است ،در يك همكاري بسيار نزديك با كميته فني 671سازمان بين المللي استاندارد "كه تدوين استانداردهاي سري ISO 9000 را به عهده داشته است "، استاندارد موسوم به "4"ISO-TS 16949 رابه عنوان استاندارد بين المللي براي سيستم كيفيت تامين كنندگان صنايع خودروسازي تدوين كرد.
اخيرا سازندگان آمريكايي خودرو اين استاندارد جديد را به عنوان جايگزين استاندارد9000-QSپذيرفته اند. اما سئوال اينجاست كه آيابا تدوين استاندارد ISO-TS 16949 استاندارد9000-QS منسوخ خواهد شد؟ تفاوت موجودبين استانداردهاي 0009-QS و ISO-TS 16949چيست ؟ چگونه مي توان گواهينامه ISO-TS 16949 را به دست آورد؟ بازنگري واصلاحات نسخه سال 2000 استانداردISO-9001چه تاثيري بر روي سيستم كيفيت خاص صنايع خودروسازي خواهد داشت ؟ براي پاسخ به اين سوالها، لازم است اطلاعاتي مقدماتي در مورد استانداردهاي خاص صنايع خودروسازي داشته باشيم .

ادامه دارد....

/ 5 نظر / 43 بازدید
zorba

سلام...شايد هم حق با شما باشه اما اونها فقط در زيمنه تحصيل علم همتی بيشتر و اراده ای پايدار تر از بقيه داشتن....شايد در زندگی روزمره شون هم اونها نقابی به چهره داشتن...نقاب يه دانشمند!!!...

zorba

امير جان خيلی مخلصيم...

صادق

سلام. خيلی ممنون که به وبلاگ ما تشريف آوردی. وبلاگ شما مفيد است و فکر می کنم که رشته شما ارتباط تنگاتنگی با صنعت خودروسازی داشته باشد و برای همين مطمئنم باز هم اينجا خواهم آمد. اما در نوشته آخرت ظاهراْ بعضی قسمتها جابجا شده و رشته کلام گم شده است، اگر آنها را تصحیح کنی خوب است.

ehsan

سلام .چرا ديگه به ما سر نمی زنی .بيا ببين که چه کارا با وبلاگه کردم .البته خودم هم به تو سر نزدم . به من سر بزن (هر وقت که وقت کردی)من هم همين طور.اگه اومدی پيام بده که بفهمم که اومدی

zorba

سلام امير خان..چطوری؟