سرمایه گذاری

اولویت بندی گزینه های سرمایه گذاری با بکارگیری تکنیکTOPSIS   فازی  با معیارهای اقتصادی

/ 4 نظر / 16 بازدید
دهقانی

چه عجب به روز شدی جناب مهندس

دهقانی

چه عجب به روز شدی جناب مهندس

دهقانی

چه عجب به روز شدی جناب مهندس

دهقانی

چه عجب به روز شدی جناب مهندس