کليد موفقيت


۱) تك تك كارهاي خود با تك تك افراد، هركه باشد، را چنان انجام دهيد كه گويي قرار است مابقي عمر را با آن شخص دريك اتاق بسياركوچك بسربريد.
مايكل مسكون

۲)براي اينكه افراد واقعاً احساس كنند كه عضوي از يك شركت هستند بايد بدانند كه چرا اين شركت وجوددارد، ارزشهاي اصلي آن كدامند و چگونه با مشتريان خود برخوردميكند.

ريچارد راس

۳)هرگز به تاج افتخار امروزتان تكيه نكنيد. تاجهاي افتخار امروز ممكن است گلهاي پوسيده ي فردا باشند.

saberi

/ 0 نظر / 16 بازدید