برنامه ريزی استراتژيك ۲

برنامه ريزی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

              استراتژيک

                                  در يک نگاه  (قسمت ۲)

  

1- تحليل منابع

منابع يک سازمان،مهارت های نيروی انسانی،سرمايه ها،اطلاعات،مواد اوليه، تجهيزات وغيره هستند.يک سازمان،نيازمندتوسعه استراتژی هايی از کار وکسب است که استفاده از منابعش را بهينه سازد.اين مساله از اين جهت اهميت دارد که سازمان برای کاميابی در برابر بازار و رقبايش، بايد توانمندی های خاصی را تحقيق نمايد که اين توانمندی ها، در بطن منابع داخلی نهفته هستند.فرآيند تحليل منابع که اصولاً درسطوح منابع انسانی، منابع مالی و منابع عملياتی سازمان صورت می گيرد، بايستی منجر به شناخت ضعف ها و قابليت ها يا توامندی های سازمانی شود.

 

2 - تحليل محيطی

محيط، به هر جنبه خارجی که پيرامون سازمان قرار می گيرد،اشاره می شود.سازمان ها همواره با نيروهای خارجی اقتصادی،تکنولوژيکی،سياسی و اجتماعی تحت تاثير قرار می گيرند.تحليل محيطی،يک روش سيستماتيک برای مطالعه و پيش بينی نيروهايی است که تحت کنترل مستقيم سازمان يا صنعتش نيستند.علاوه برنيروهای ياد شده، يک سازمان ممکن است از سوی رقبا،مشتريان و تامين -کنندگانش نيز تحت فشار قرار گيرد. بنابراين،سازمان به استراتژی هايی نياز دارد که به نحو مناسبی نقاط ضعف و قوتش را در برابر تغييرات محيطی شفاف سازد و از سوی ديگر، فرصت ها و تهديد هايی که از محيط خارج بر شرکت اعمال می شود،شناسايی نمايد.

 

عوامل کليدی موفقيت

با انجام تحليل منابع،نقاط ضعف و قوت سازمان مشخص می شوند و با اجرای تحليل محيطی، فرصت و تهديدهايی که برای سازمان پديد می آيند،شناسايی می گردند. بنابراين، در روند برنامه ريزی استراتژيک ،سازمان به دنبال بيشينه کردن قابليت ها در برابر فرصت ها و تهديدها است.تحليل نقاط قوت،نقاط ضعف، تهديد ها و فرصت ها،بايد منجر به شناسايی عوامل کليدی موفقيت در حوزه منابع سازمانی و محيطی خارجی گردد.اين عوامل که تعدادی از آنها نظير سهم بازار،قدرت فروش،توانمندی ساخت،وسعت خط توليد،قدرت منابع مالی و کيفيت محصول،شناسايی شده اند،برای هر سازمان و صنعت خاص متفاوت و در طول زمان متغير هستند.

 

تحليل ارزشها

گرچه متدولوژی سنتی  برنامه ريزی استراتژيک با تحليل های منابع داخلی سازمان و محيط خارجی صورت می گيرد،اما در اين روش، از رسالت ها و ارزش های سازمانی که در گذر زمان و در يک محيط پويا تغيير می کنند،کمتر نشانی يافت می شود. در چنين شرايطی،استراتژی،ديگر مستقر کردن يک سری از فعاليت های ثابت برای ايجاد ارزش افزوده و سودآوری سازمان نيست. سازمان -های موفق کنونی ني

/ 2 نظر / 7 بازدید
محمد

نخستين وبلاگ فارسی در زمينه طراحی آزمايشهای صنعتي(DOE)

قاسمي

سايت شما را به دوستان صنايع اعلام کردم؛ موفق باشيد.