مهندسي صنايع - مهندس امير

ديد مهندسی

جلوگيري از خستگي چشم

به‌عكس تصور عموم، نور بد براي چشم خستگي ايجاد نمي‌كند، تنها تاثير نور بد خستگي فكري است. خستگي چشم، بيشتر به‌دليل خيرگي و اندازه‌ي جسمي است كه چشم بايد به آن نگاه‌كند و به‌اين منظور عمل تطابق را انجام‌دهد. اندازه‌ي مناسب جسمي كه در هر روشنايي چشم با نگاه به آن خسته نمي‌شود، سه‌برابر كوچكترين جسمي است كه در آن شرايط چشم مي‌بيند. اندازه‌ي كوچكترين جسم قابل مشاهده در هر نور بستگي به ميزان روشنايي محل، رنگ جسم، رنگ زمينه و ميزان تباين يا كنتراست جسم و زمينه دارد. در كارگاه‌ها و كارخانه‌ها، كارگران موظفند تا به‌كرات عمل تطابق را انجام‌دهند، رعايت اين اصل مي‌تواند كمك بزرگي به آنها باشد.