مهندسي صنايع - مهندس امير

مديريت

هميشه ذهنتان را برای هر بحرانی آماده نگه داريد .