مهندسي صنايع - مهندس امير

مديريت

همواره به خاطر داشته باشيم كه كارايي يك گروه بيشتر از يك فرد است .