مهندسي صنايع - مهندس امير

تبريک سال نو

سال نو به همه ايرانيان و دانشجويان و مهندسان (به خصوص مهندسان و دانشجويان صنايع) مبارک باد.