مهندسي صنايع - مهندس امير

ديد مهندسی

هنر حکومت‌کردن در اين است که نگذارند افراد در سِمَت خود پير شوند.

ناپلئون بناپارت