مهندسي صنايع - مهندس امير

تفکر سيستمی

اگر انسان افزار  را برابر s1  و سازمان افزار را s2  و نرم افزار را s3  و سخت افزار را s4   بناميم آنگاه ميتوانيم بگوييم :

S1 = s2 > s3 = s4 جوامع غير توسعه يافته :     

S1= s2 = s3 = s4 جوامع توسعه يافته:              

 

به طور كلي در جوامع توسعه يافته از ابزارهاي انسان افزار و سازمان افزار و سخت افزار و نرم افزار به طور يكسان استفاده ميشود ولي در جوامع ديگر اينطور نيست و آنها خود را بيشتر درگير سازمان افزار و انسان افزار ميكنند  و اين برگرفته از تفكر غلط سيستمي در اينگونه جوامع است .