مهندسي صنايع - مهندس امير

ديد مهندسی

دنيا درحال تغيير است؛ اين تنها چيزي است كه پيشرفت به‌دنبال دارد.

Charles Kittering