مهندسي صنايع - مهندس امير

FMEA

افزايش رقابت ، افزايش توقعات و خواسته هاي مشتريان و تغييرات سريع فناوري ، باعث افزايش روز افزون تعهدات توليد كنندگان امروزي شده است . در چنين شرايطي ، هر كمبود و انحراف در عملكرد محصول باعث از دست دادن سهم بازار ميشود . امروزه ، اين عوامل محصول باعث شده اند كه سازمان هاي مختلف به كارگيري سيستم هاي تضمين كيفيت را پايه و اساس فعاليت هاي تجاري خود قرار دهند . از سوي ديگر ، سيستم هاي تضمين كيفيت كه تحت عناوين مختلفي معرفي ميشوند ، در بر گيرنده تكنيك ها و ابزارهاي كيفي متنوعي هستند كه با بكارگيري آنها ميتوان از توليد و ارائه محصولي بي عيب و قابل رقابت در بازار ، اطمينان حاصل كرد .

FMEA تكنيكي است كه به طور گسترده در اين سيستم به كار ميرود . در واقع  FMEA تكنيكي تحليلي و متكي بر قانون ( پيشگيري قبل از وقوع )است كه براي شناسايي عوامل بالقوه خرابي به كار ميرود . هدف اين تكنيك ، بالا بودن مزيت امنيت و در نهايت رضايت مشتري از طريق پيشگيري از وقوع خرابي است . FMEA ابزاري است كه با كمترين خطر پذيري ، براي پيش بيني مشكلات و نقص ها در مراحل طراحي و يا توسعه فرايندها و خدمات در سازمان ها به كار مي رود .