مهندسي صنايع - مهندس امير

مدير

رييس يك شركت در صورتي ميتواند اداره ي امور را به طور همه جانبه در دست داشته باشد كه كارمندانش فكر كنند :" رييس ما خوب و آرام است مگر آنكه عصباني شود كه در آن صورت بسيار جدي خواهد بود . "

                                                                                               ماتشوشيتا

 

از طرف ديگر فردي كه به سرعت از كوره در ميرود و با مشاهده ي كوچكترين اشتباه عصباني ميشود نميتواند يك مدير توانا محسوب گردد .