مهندسي صنايع - مهندس امير

تغيير در تصميم گيری

هرگز پرسشها را بي پاسخ نگذاريد و از ارائه پاسخهاي مبهم نيز خودداري كنيد .غالبا نياز به تصميم گيري فوري است وليكن تسليم چنين شرايطي شدن به واكنشهاي شتاب زده منجر ميشود . هيچ واكنشي نميتواند بدتر از تغيير تصميم ها  باشد بنابراين حتي المقدور بايد از وقوع چنين شرايطي پرهيز كرد .
                                                                                                 ماتسوشيتا


 هرگاه متوجه  تصميم اشتباه خود شديد بايد با تدبير و قاطعيت كامل تصميم خود را عوض كنيد چون در غير اينصورت دچار اشتباه بزرگتري شده ايد .