مهندسي صنايع - مهندس امير

ادامه کار يا کناره گيری

آگاهي از زمان مناسب كناره گيري و يا جديت در ادامه ي كار از اهميت زيادي برخوردار است .
سماجت در ادامه ي مسيري كه بخت براي مهار اوضاع با شما يار نيست فقط به وخيم تر شدن شرايط منجر ميشود .
در عين حال در مواقعي نيز انسان بايد قاطعانه مقاومت كند .