مهندسي صنايع - مهندس امير

مديريت ماتسوشيتا

در جوامع مدرن هيچ کار ساده و بدون فشاری وجود ندارد . اين امر به ويژه در چار چوب شرکتها که سلسله مراتب به شدت اعمال ميشود و افراد از بالا  و پايين تحت فشار شرايط قرار ميگيرند ، به وضوح آشكار است . اگر انگيزه انجام كاری صرفا زور باشد هرگز از آن لذت نمی بريد و به نحو احسن آن را به پايان نمی رسانيد .

از سوی ديگر اگر نگرش مثبت نسبت به كاری كه عهده دار شده ايد ، داشته باشيد ميتوانيد به آسانی بر مشكلات فائق آييد .

اصولا فشار به دليل نگرش منفی و انفعالی نسبت به كار ايجاد می شود .

 

چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸۳
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم