مهندسي صنايع - مهندس امير

ديد مهندسي

اين موضوع حقيقت‌دارد كه نيروي باد و باران و ساير تغييرات‌ جوّي در اختيار ما نيست؛ اما مي‌توانيم بادبان‌هاي خود را طوري تنظيم‌كنيم كه با استفاده از همان تغييرات، قايق خود را به ‌سرمنزل مقصود برسانيم.

                                                                                                             آنتوني رابينز