مهندسي صنايع - مهندس امير

ديل کارنگی

كارها را به ترتيب اهميتي كه از نظر شما دارند انجام دهيد .

 

اگر برنارد شاو ، نويسنده بزرگ انگليسي درك نمي كرد كه كاربا اهميت تر را اول انجام دهد احتمالا نويسنده با آن همه شهرت نمي شد و براي هميشه صندوقدار بانك باقي مي ماند .