مهندسي صنايع - مهندس امير

ديد مهندسی

هميشه شکست‌ها، جذاب‌تر از پيروزي‌هايي هستند که به‌دست‌مي‌آوريم. نکات آموزنده‌اي که درپي هر شکست به‌دست‌مي‌آيند، نويدگر آماده‌شدن براي دستيابي به شيريني زودگذرِ پيروزي هستند. هرچه اندوه شکست بزرگ‌تر باشد، پيروزي ازپي آن بزرگ‌تر خواهدبود؛ به‌شرط آنکه تصميم‌بگيريم از آن اندوه خارج‌شويم.