مهندسي صنايع - مهندس امير

ديد مهندسی

نيازهاي سازمان با نيازهاي ما کارمندان به عنوان جزئي از آن يکي است: خلاقيت، صبر، انعطاف، صميميت و اطمينان.

Dr. Stephen C Lundin
كتاب «ماهي»