مهندسي صنايع - مهندس امير

عيد نوروز ۱۳۸۳

با موج هاش ، دريا

بر ثقل خويش غلتانده ست

سنگيني شكفته گل ها را

 

با موج هاش ، دريا

سنگيني شكفته ي گل ها ست 

 

آه  ، اي نسيم دريائي

از موج نا شكفته ي دريابار

يك بار

در دورها مرا متولد كن

 

 

مديريت ماتسوشيتا :

هر يك از ما بايد به عنوان يك فرد بياموزيم براي ارزشهايي كه به ما تعلق ندارند و مشربهاي فكري كه با ما بيگانه اند ، احترام قائل شويم . در عين حال هر كشوري بايد بر پيش ذهنهاي خود در مورد يك ايدئولوژي خاص چيره شود و حضور ديگر اديان و ايدئولوژيها را تحمل نموده و حتي نكات مثبت آنها را ارج نهد .