مهندسي صنايع - مهندس امير

ديد مهندسی

مديران‌پروژه در سه‌گروه خلاصه‌مي‌شوند: آنها كه از آنچه اتفاق‌افتاده متعجب‌مي‌شوند، آنها كه نظاره‌گر اتفاقات‌مي‌شوند و آنها كه خود اتفاقاتي را پديدمي‌آورند.

Kim Baker