مهندسي صنايع - مهندس امير

مديريت ماتسوشيتا

يك مدير موظف است به كارمندان خود اعتماد كند و آنان را در جريان امور جاري قرار دهد . ماتسوشيتا ميگويد . در اين مورد ويژه هيچيك از كارمندانم سو استفاده نكردند و اطلاعات را در اختيار افراد خارجي قرار ندادند و در حقيقت فرصت را براي يادگيري فنون جديد غنيمت شمردند . بنابر اين رفتار من اراده ي آنان را براي ادامه ي كار تقويت كرد .