مهندسي صنايع - مهندس امير

6σ (قسمت سوم )

مفهوم 6σ براي رضايتمندي همه‌ي مشتريان


رضايتمندي تمامي مشتريان از محصولات و خدمات ارائه‌شده، هدفي آرماني‌است. براي آن كه فهم بهتري از تغييرات خواسته‌هاي مشتريان و نيز نيازمندي‌هاي تجارت‌آزادجهاني داشته‌باشيم، به دريافت و بررسي برنامه‌ريزي‌شده‌ي خواسته‌هاي مشتريان در سراسر جهان نيازداريم. اين ارتباط مستمر با مشتريان مشخص‌مي‌كند كه آنها دقيقاً چهنيازهايي دارند، از ما چهمي‌خواهند، چهچيزهايي را دوست‌دارند يا اينكه چهتغييراتي را در محصولات و يا خدمات، مطلوب‌مي‌شمارند؟ پاسخ‌هاي مشتريان پس‌از دريافت اولويت‌بندي‌شده، در فرآيند بهبود مستمر لحاظ‌مي‌شوند.ويژگي‌هاي نظام کنترل‌کيفيت 6
σ


برخي از مشخصه‌ها و ويژگي‌هاي 6
σ در پي آمده‌است:


1- برخلاف رويه‌هاي از پايين به بالا، 6
σرويكردي از بالا به پايين است كه با علاقه‌مندي و پيگيري مستمر مديريت‌عالي در شركت‌ها مطرح‌مي‌شود.


2- در هر دوسطح برنامه‌ها و پروژه‌هاي6
σ، به‌طور مرسوم، مسؤوليت‌ها برعهده‌ي مديران ارشد و کارشناسان حرفه‌اي 6σ است.


3- 6
σ رويكردي سامان‌يافته‌است كه عموماً 5 مرحله را در اجرا دربرميگيرد:

Define, Measure, Analyze, Improve, Control


(توضيحات اين مراحل در ادامه خواهدآمد.)
4-6
σ رويكردي مبتني برداده‌ها و اطلاعات است، و درنتيجه انجام مراحل پنج‌گانه‌ي فوق بسيار وابسته به ابزارهاي آماري و طراحي آزمايش‌هاست.
5- پروژه‌ي 6
σ شامل آموزش به همه‌ي كساني است كه در سازمان با مراحل پنج‌گانه‌ي فوق مرتبطند يا با ابزارها و مفاهيمي كه نيازمند اصلاح و تغييرهستند، سروكار دارند.