مهندسي صنايع - مهندس امير

ديد مهندسی

افرادي را استخدام‌كنيد كه بهتر و باهوش‌تر از خودتان باشند.

باب‌نلسون