مهندسي صنايع - مهندس امير

خداحافظQS9000 ( قسمت۳ )

3 - استاندارد 9000-QS
استاندارد 9000-QS براساس استانداردISO 9001:1994تدوين شده و نيازمنديهاي آن را به طور كامل پوشش مي دهد. در استاندارد9000-QS نيازمنديهاي خاص صنايع خودروسازي به نيازمنديهاي عمومي استانداردهاي ISO 9000 و با هدف تدوين سيستم كيفيت خاص صنايع خودروسازي اضافه شده است . بخصوص در بخشهاي مربوط به طرح ريزي كيفيت و كنترل فرآيند ISO9001 دراستاندارد 9000-QS به طور اساسي تجديد نظرشده است .
استاندارد 9000-QS مشتمل بر 5 راهنماي مرجع است كه براي ارايه راهنماييهاي لازم درزمينه فنون معرفي شده در اين استاندارد يعني تجزيه و تحليل عوامل شكست و آثار آن "6"،فرآيند تاييد قطعات توليدي "7"، طرح ريزي پيشرفته كيفيت محصول و طرح كنترل "8"، كنترل فرآيند آماري "9" و تجزيه و تحليل سيستم اندازه گيري "10" تدوين شده است .
نيازمنديهاي استانداردهاي 9000-QS وVDA6.1 كه براي سيستم هاي كيفيت تامين كنندگان صنايع خودروسازي تهيه شده مشترك است . فقط ساختار متفاوت اين دواستاندارد چالشي است براي تامين كنندگان صنايع خودرو كه بايد مطابقت سيستم هاي كيفيت خود را بااين استانداردها، به اثبات برسانند.