مهندسي صنايع - مهندس امير

ديد مهندسی

شما مي‌توانيد رويای شگفت‌انگيزترين مکان دنيا را در سربپرورانيد، آن‌را خلق‌کنيد، طراحی‌کنيد و بسازيد .... اما برای تحقق هر رويايی به انسان‌ها نيازداريد.

والت‌ديسنی