مهندسي صنايع - مهندس امير

ديد مهندسی

ما متوجه‌شده‌ايم که بزرگ‌ترين سرمايهي ما نيروي‌انساني توانمندمان است و رشد و پيشرفت‌مان بستگي به تشخيص ارزش اين سرمايه دارد.

لاري‌کولين

مديرعامل Collin Service System