مهندسي صنايع - مهندس امير

ديد مهندسی

 

1) قانون گراهام در اطلاع‌رساني:‌ «اگر افراد، ]مديران و مشتريان[، ندانند كه شما چه‌مي‌كنيد، گمان‌مي‌برند شما هيچ‌كاري نمي‌كنيد.»

Robert J. Graham

كتاب Understanding Project Management

 

2) هيچ قانون مشخصي براي دستيابي به موفقيت قطعي وجودندارد. اما يك‌فرمول كارا براي شكست هست: سعي‌كن همه را راضي نگهداري!

E.J. Kahn Jr.

 

 ديد مهندسی