مهندسي صنايع - مهندس امير

ديدمهندسي

۱) محاسبه‌شده ريسک‌کن، اين مخاطرات مشخص را بپذير، اين کاملاٌ با بی‌احتياطی فرق‌دارد.

جرج، اس پاتون
وصيت به پسرش، 1944

2) خردمندی حاصل گوش‌دادن است و پشيمانی حاصل سخن‌گفتن.

                                                                                  ضرب‌المثل ايتاليايی

منبع