مهندسي صنايع - مهندس امير

برنامه ريزی استراتژيك ۱

برنامه ريزی

                 استراتژيک

                                  در يک نگاه  (قسمت ۱)

 

  آن چه در ذهن بيشتر انسانهای توانمند نقش می بندد،تصويری از حال و روز کنونی،دورنمايی از آرمان هاو برنامه يا استراتژی حرکت در مسير ناهموار است.در واقع،استراتژی،هنر خلق ارزش ها برای انسانها است و به آن ها چهارچوب های فکری،الگوهای تصورات و مفاهيم عينی و امکان  شناسايی فرصت ها برای دستيابی به آينده ای بهتر در محيط پويا ارايه می دهد.در حالی که اغلب انسانها،زمان های قابل ملاحظه و ارزشمندی را صرف تفکرات آينده ی خود می کنند،آيا می توان متصور شد که يک سازمان با همه ی اجزا و متغيرهايش برنامه ای برای آينده نداشته باشد؟

امروزه تغييرات بنيادی در سطوح تکنولوژی،اقتصادی،سياسی واجتماعی به وقوع می پيوندد که همانند ابرهای متراکم و باران زا در بالای سر سازمان،هر لحظه ممکن است عناصر سازمانی را آماج رگبارهای سيل آسا در امان نگه دارد و اصولآً،چگونه قادر است جهت گيری آينده و حدود کسب کار خود را تعيين و تعريف نمايد؟

 

 

         تغييرات                 تغييرات             تغييرات                تغييرات

         تکنولوژی              اقتصادی           سياسی               اجتماعی

   

 

 

                                      سازمان

 

 

حال برای تصميم گيری موضع آينده ي  يک سازمان،مديران بايد به سه سوال اساسی زير پاسخ دهند:

1-حدود فعاليت های کسب و کار سازمان در کجا واقع است؟

2-مديريت سازمان خواهان دستيابی به چه نوع کسب و کاری است؟(اهداف سازمان چه هستند؟)

3-چگونه کسب و کار سازمان از جايی که هم اکنون قرار دارد،به جايی که مديريت خواهان است،حرکت کند؟(چه استراتژی بايد استفاده گردد؟)

در پاسخ به اين سوالات،مديريت به يک برنامه ريزی استراتژيک رسمی نياز دارد.برنامه ريزی استراتژيک فرآيند تصميم گيری بر روی برنامه هايی است که يك سازمان متعهد می شود و مقداری از منابع است که به هر برنامه طی چند سال آينده اختصاص داده خواهد شد.برنامه ريزی استراتژيک، با جهت گيری بنيادی سازمان در جهت آينده ی اهداف،آرزوها و منابعش مرتبط می شود و اين که چگونه سازمان با جهانی که در آن فعاليت ميکند در تقابل است.                                                                                            

 

متدولوژی برنامه ريزی استراتژيک

 

روندبرنامه ريزی استراتژيك اصولاً با تحليل هايی آغاز می شود،که بر روی منابع داخلی سازمان(تحليل منابع) و محيط خارجی که سازمان در آن فعاليت می کند(تحليل محيطی)،انجام می گيرد.

  ادامه دارد.....

                       نشريه داخلی انجمن مهندسی صنايع ايران

انجمن علمی مهندسی صنايع دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

گردآورنده :

محمدعلی نيك سرشت