مهندسي صنايع - مهندس امير

 

۱) تغيير اصلي انكارناشدني است. همه چيز در اطراف ما، خواسته يا ناخواسته، تغييرمي‌كند. ما بايد بتوانيم بر اين تغييرات مديريت‌كنيم و گرنه موج تغييرات مسير ما را تغييرخواهدداد.

2) وقتی نمی‌دانيد به کجا می‌خواهيد برويد، هر راهی شما را به‌مقصد می‌رساند.

 

3) هيچ‌چيز سخت نيست، به اين دليل كه ممكن‌است با تفحص راه‌حلي پيداشود. هيچ‌چيز هم ساده‌نيست، آنها به‌اين دليل سخت به‌نظرمي‌رسند كه شما آن را با بي‌ميلي انجام‌مي‌دهيد.

Terence
از كتاب
The Lady of Andros

 منبع