مهندسي صنايع - مهندس امير

مديريت۳

 

1) چون افراد ‚ هر پيام شفاهي ‚ كتبي و يا حتي تصويري را بنا به ميل خود درك و تفسير ميكنند ‚ پس بايد مطمئن شويد كه حرف هاي شما و انتظارتان را درست درك كرده اند .

2) شخصيت هر كس منحصر به فرد و مختص خود اوست . شخصيت تحول پذير است ‚ اما تغيير پذير نيست .

3) افراد را همان طور كه هستند بپذيريد .

4) با افراد آنگونه كه از آنها انتظار داريد ‚ برخورد كنيد نه آنگونه كه الان هستند .

 افراد را همانطور كه هستند بپذيريد