مهندسي صنايع - مهندس امير

مديريت ۲

۱) به افرادتان احساس خوب بودن ( مهم بودن ) بدهيد زيرا افرادي كه احساس خوبي نسبت به خود دارند ‚ نتايج خوبي هم به باور مي آورند .

۲) درصدد اصلاح رفتار باشيد نه تغيير شخصيت .

۳) به رفتار ‚ انتقاد كنيد نه به شخصيت او

به افرادتان احساس خوب بودن بدهيد