مهندسي صنايع - مهندس امير

هزينه هاي مضاعف

هزينه هاي مضاعف
تاخير در پروژه هاي خرد و كلان در ايران جزيي لاينفك از آنها شده، تاخيرات و ديركردها آنقدر زيادشده كه ديگر غالباً آنها را طبيعي ميدانند و عموماً كسي مديران و دست اندركاران پروژه را به خاطر آنها تخطئه نميكند. متاسفانه زشتي تاخير در پروژه ها از بين رفته، كسي به فكر هزينه هاي اضافي كه به دليل اين ديركردها بر بدنه ي اقتصاد تحميل ميشود نيست.
مثالهاي زيادي از تاخير در پروژه هاي عمراني، اجتماعي و فرهنگي وجوددارد كه دل مهندسان متعهد را به دردمي آورد. سال 1374 و در روند ساخت يكي از فرودگاههاي كشور، پس از تكميل هسته ي زيرساخت باند پرواز، به بهانه ي كمبود اعتبارات، ساخت روكش محافظ و لايه ي نهايي به تعويق ميافتد و شرايط جوي نامناسب منطقه و باران و برف و يخبندان زمستان، كل اين زيرساخت را نابودميكند و پروژه به نقطه ي آغازين خود بازميگردد!
هزينه هاي تحميلي بر اثر تاخير در اتمام پروژه ها تنها هزينه هاي تخريب بخشهاي مختلف به دليل شرايط محيط نيست. هزينه ي فرصت ازدست رفته، بسيار بيشتر از اين هزينه هاست. آقاي مهندس بيژن نامدار زنگنه، وزير محترم نفت كشور، در يك مصاحبهي مطبوعاتي هزينه ي فرصت ازدست رفته به ازاي يك روز تاخير در هريك از فازهاي پروژه گاز پارس جنوبي را معادل دوميليون دلار اعلام كردند؛ با اين حال فاز يك اين پروژه با وجود بازنگريهاي متعدد برنامه، يكسال تاخير دارد.
منبع (با اندکی تغيير)