مهندسي صنايع - مهندس امير

نحوه برخورد سيستمی با يک مسئله ۵

شما ميتوانيد کيکي در اختيار داشته باشيد و آن را بخوريد ولي نه در يک زمان

تاکيد بر کيفيت کالا شايد اکنون هزينه آور به نظر برسد اما در دراز مدت هزينه هاي بسياري را کاهش ميدهد.بنا براين بايد صبور بود و منتظر نتايج آينده بود.

تقسيم يک فيل بزرگ به دو قسمت دو فيل کوچک به وجود نمي آورد

سيستمها يکپارچه هستند و تقسيم انها عملکرد آنها را مختل ميکند. بايد قانون مرزهاي سيستم را مد نظر داشت و بدانيم که حاشيه سيستم ما کجاست.

هرگز شرايط محيطي  را سرزنش نکنيد

گناه رفتارهاي خود را به گردن شرايط و محيط نيندازيد. قوانين و شرايط اقتصادي و رقبا جزئي از سيستمند عملکرد خود را با وجود آنها تنظيم کنيد.

 

يک تست  برای ارزيابی توان سازماندهی و مديريتی در يکی از سايتها پيدا کردم به قول يک بنده خدايی دلم نيومد اينجا نذارم پيشنهاد ميکنم ببينيد : کليک کنيد