مهندسي صنايع - مهندس امير

نحوه برخورد سيستمی با يک مسئله ۳

درمان ميتواند از خود مرض بدتر باشد

کسي که براي فرار ازفشارهاي روحي به اعتياد پناه ميبرد درماني يافته است که  بدتر از درد اوليه است.

افزايش توليد اسحه در دوران جنگ سرد موجب تشديد اين بازي خطرناک شد و طرفين در يک سيکل معيوب توليداتشان را افزايش دادند.

سعي و اجبار در رشد سريع تر نتيجه اي معکوس و رشدي کندتر به بار مي آورد

گاهي رشد سريع مانند سرطان عمل ميکند . اجزاي سيستم بايد به گونه اي متناسب رشد کنند. چند برابر شدن رشد توليد اتومبيل ترافيک تهران را تشديد کرده است.