مهندسي صنايع - مهندس امير

استقرار سيستم مديريت كيفيت در پروژه ها

استقرار سيستم مديريت كيفيت در پروژه ها :
معني عملي استقرار سيستم مديريت كيفيت در پروژه ها مربوط به ملاحظاتي است كه از ابتدا تا انتهاي چرخه حيات يك پيمان و پروژه ها وجود دارد كه خلاصه آن به شرح زير است:
1.اهداف كلي و مشخص زمان، ريالي و كيفيتي تدوين شده در پروژه وجود داشته باشد.
2.سازماندهي كلان پروژه و نقش هر كدام از افراد تيم پروژه بطور مدون و در ارتباط با يكديگر مشخص باشد.
3.الزامات قراردادي، قانوني استانداردهاي بين المللي و الزامات سازماني كيسون در پروژه ها مانند آئين نامه ها و دستورالعمل ها جاري و تحت كنترل باشد.
4.الزامات خاص كيفيتي مانند QA،QC و HSE در پروژه هاي جاري باشد.
5.برنامه زمانبندي و نحوه كنترل و به روز رساني آن موجود باشد
6.منابع انساني و شرايط احراز مشاغل مختلف پروژه مشخص و آموزشهاي لازم در ابتداي كار و در حين در پروژه جاري باشد
7.زير ساختهاي محيط كاري و تكنولوژي هاي كارگاه مناسب باشد
8.ارتباطات داخلي اركان پروژه و پروژه با تمامي ذينفعان تعريف شده باشد.
9.فرآيتدهاي اجرايي مدون مشخص براي بخش E ، P وC و دستورالعمل هاي مدون در پروژه ها جاري و تحت كنترل باشد.
10.براي كنترل مدارك و سوابق، روشهاي اجرايي، سيستم كدينگ و استفاده مناسب از IT در پروژه برقرار باشد.
سطح قابل قبولي با توجـــــه به ابعـــــاد و مقيـــاس پروژه براي استفـــــاده از امكانات Information& Communication Technology در پروژه برقرار باشد.