مهندسي صنايع - مهندس امير

نحوه برخورد سيستمی با يک مسئله ۱

 

مسائل امروز ناشی از راه حل های ديروز است

 

عدم توجه به ريشه های يک مشکل و تنها ديدن خود مشکل ميتواند مسئله جديدی بيافريند.برای مثال زمانی که پليس محموله بزرگی از مواد مخدر را کشف ميکند کمبودمواد مخدر در بازار سبب ميشود تا بالا رفتن قيمت سبب ايجادجذابيت برای قاچاقچيان ميشود تا محموله های ديگری را به بازار وارد کنند. يا  فروش اتومبيل به قيمت گران و چند برابربازار جهانی در ايران سبب ميشود که آلودگی هوا افزايش يابد و مصرف بنزين زياد شود و جان انسانها به علت استفاده از اتومبيل های مستعمل به خطر افتد.

 عمل چشم بسته واکنشی بدتر و سخت تر را موجب ميشود

 

 عملکرد بدون توجه به ساختار نيروهای مربوط اثری منفی دارد.برای مثال شاهديم که در برخی ادارات و سازمانها تلاش و کار زياد سبب ميشود که بدون ترفيع و تشويق و تشکر تنها بار و کار زيادتری بر دوش شما بگذارند.