مهندسي صنايع - مهندس امير

سازمان نا آرام

عوامل متعدد تا آرامی در سازمان :

۱) اطلاعات گذشته را پايه قضاوت خود قرار دهند

۲) اطلاعات نامربوط

۳) اطلاعات مربوط به ديگران يا اطلاعات زيادی

۴) تغييرات دائمی در پست های مديريتی