مهندسي صنايع - مهندس امير

روش توليد

در روشهاي توليد، كنترل و نظارت در بستهبندي و هماهنگي در صادرات زعفران همراه با استفاده از روشهاي نوين بازاريابي و بهكارگيري تبليغات گسترده نقش موثري در افزايش صادرات زعفران كشور دارد.
به گزارش ايسنا پيام ناصرقدسي در مقالهاي با عنوان توليد، بستهبندي و صادرات زعفران در يك نگاه به بيان مطالبي در زمينه بستهبندي زعفران در ايران پرداخته و بيان ميكند: زعفران در بازار به دو شكل بستهبندي شده و يا به صورت فله عرضه ميشود. بستهبندي زعفران در اوزان 25/0، 5/0 و يك گرمي تا بستههاي 100 گرمي سلوفون يا نايلون و در قوطيهاي پلاستيكي كريستال متداول است. ضمن اينكه براي اوزان بالاتر مانند 500 گرمي، بيشتر حلب استيل و صندوق چوبي به كار ميرود. يكي از انواع بستهبنديهاي مناسب براي مصارف تجاري شامل پاكتهايي با يك لايه آلومينيوم است كه به دليل حفظ رنگ، عطر، رطوبت و مواد فرار سبب حفظ كيفيت زعفران ميشود.
او خاطرنشان ميكند: با اين حال به طور تقريبي تنها 20 درصد زعفران ايران به صورت بستهبندي شده از كشور خارج ميشود كه عمدهترين شركتهاي بستهبندي كننده نوين زعفران، عنبر گل و صدر قائني هستند، اما 80 درصد باقيمانده صادرات زعفران ايران به شكل فلهفروشي انجام ميگيرد. بديهي است كه در اين نوع معاملات سود نهايي نصيب كشورهايي ميشود كه محصول ايران را بستهبندي كرده و با نام كشور خود مجدداً صادر ميكنند كه در رأس اين قبيل كشورها اسپانيا قرار دارد و پس از آن امارات و تركيه را نيز ميتوان نام برد.
وي در ادامه در خصوص علل گرايش تجار ايراني به سمت فلهفروشي، ميافزايد: بستهبندي شكيل و صادراتي مستلزم داشتن دستگاههاي پيشرفته است كه واردات آن به نقدينگي بسيار زيادي نياز دارد و بهتنهايي از توان واحدهاي صادراتي خصوصي خارج است. در حال حاضر ضعف تكنولوژي بستهبندي در كشور و همچنين نامرغوب بودن برخي مواد اوليه وارداتي منجر به افزايش هزينههاي بستهبندي در ايران شده، به طوري كه ميزان آن دو برابر استاندارد جهاني است.
او اعتماد نداشتن مشتريان خارجي به محصولات ايران را عامل ديگر گرايش صادركنندگان به فلهفروشي ميداند و ميگويد: مشتريان خارجي حتماً بايد زعفران را ببينند و نسبت به مرغوبيت آن اطمينان حاصل كنند.